KISI-KISI SOAL UJIAN SDI II (KEPERAWATAN) / AIK II (KEBIDANAN)

SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2011-2012

 

 • Para ulama, berkaitan dengan banyaknya penyimpangan dalam pelaksanaan syariat Islam, menyatakan pendapatnya,  — sebagaimana yang dinyatakan oleh MUI, dalam bentuk:

 

 • ijtihad
 • fatwa
 • istinbath
 • istidlal

 

 • Untuk memberikan kesempatan pada manusia untuk mengambil kemudahan dalam mengamalkan ajaran Islam, Islam memperkenalkan konsep:

 

 • rukhshah
 • ‘azimah
 • masyaqqah
 • ruqyah

 

 • Konsep kemudahan dipakai karena adanya kesulitan yang berarti ketika seseorang akan melaksanakan ajaran agama. Kesulitan-kesulitan itu, dalam istilah fikih disebut dengan:

 

 • ‘azimah
 • masyaqqah
 • ruqyah
 • rukhshah

 

 • Hukum Islam yang berjumlah lima, yang menyatakan: “haram, makruh, mubah, sunnah dan wajib”, oleh para ulama sering disebut dengan:

 

 • al-ahkamul khamsah
 • al-ahkamul wajibah
 • al-ahkamul fiqhiyyah
 • al-ahkamusy syar’iyyah

 

 • Fikih atau hukum formal itu penting. Tetapi, ada yang lebih dari itu dalam kehidupan manusia, yaitu tindakan mulia berdasarkan prinsip syariat Islam, yang disebut:

 

 • taqwa
 • akhlaq
 • ibadah
 • mu’amalah

 

 • Muara dari seluruh perilaku manusia adalah berupa ketaatan penuh dirinya kepada Allah, yang dikenal dengan istilah:

 

 • ikhlas
 • taqwa
 • iman
 • ihsan

 

 • Untuk menciptakan kesadaran dalam berislam, diperlukan proses pemantapan kesadaran untuk berbuat, yang sangat menentukan diterima atau tidaknya sebuah amal perbuatan di sisi Allah, yang disebut:

 

 • taubah
 • ridha
 • niat
 • tawakal

 

 • Sebelum manusia berbenah untuk mengamalkan ajaran agama, diperlukan pembersihan diri dari dosa/kesalahan, yang dikenal dengan istilah:

 

 • ikhlas
 • taubat
 • tawakal
 • ihsan

 

 • Di samping, kita harus membersihkan diri dari dosa, kita pun harus bersikap teguh dengan pendirian kita, yang dalam istilah agama (Islam) disebut dengan sikap:

 

 • istighfar
 • istighatsah
 • isti’anah
 • istiqamah

 

 • Semangat untuk meraih prestasi, perlu dibangun dengan ajaran fastabiqul khairât. Artinya:

 

 • berpacu menuju yang terbaik
 • berpacu menjadi pemenang
 • berpacu untuk saling-mengalahkan
 • berpacu untuk menjadi pecundang

 

 • Dalam kaedah ibadah, ulama fikih mengenalkan prinsip “al-ashlu fil ‘ibâdati al-buthlân, hattâ yadullad dalîlu ‘alal amri”. Maknanya:
 • dalam masalah ibadah, kita tidak diperkenankan untuk melakukaan apa pun kecuali yang diperintahkan oleh allah dan/atau rasulullah s.a.w.
 • dalam masalah ibadah, kita boleh melakukan apa saja, asal tidak bertentangan dengan prinsip syari’at allah
 • dalam masalah ibadah, kita tidak boleh melakukan apa saja yang dilarang oleh allah dan/atau rasulullah s.a.w.
 • dalam masalah ibadah, kita diperkenankan melakukan apa pun yang tidak dilarang oleh allah dan/atau  rasulullah s.a.w.

 

 • Di antara kajian dalam fikih ibadah, kita kenal istilah bid’ah. Maknanya:

 

 • menambahkan sesuatu amalan yang tidak diperintahkan oleh allah dan/atau rasulullah s.a.w.
 • menambahkan sesuatu amalan yang diperintahkan oleh  allah dan/atau rasulullah s.a.w.
 • menambahan sesuatu amalan yang ada dasarnya dalam al-quran dan/atau as-sunnah
 • menambahkan sesuatu amalan yang dianjurkan oleh para ulama fikih

 

 • Sebagaimana penjelasan Nabi Muhammad s.aw. dalam sebuah hadisnya: ”innamal ’a’mâlu bin niyyât, wa innamâ likulimriin mâ nawâ”. Para ulama menjelaskanan bahwa:

 

 • keabsahan sesuatu amalan dalam ibadah tergantung pada niatnya
 • keabsahan sesuatu amalam dalam ibadah tergantung pada tata-caranya
 • keabsahan sesuatu amalan dalam ibadah tergantung pada kehendak allah
 • keabsahan sesuatu amalan dalam ibadah tergantung pada kelengkapan syarat dan rukunnya

 

 • Ibadah dalam Islam ada yang disebut mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah:

 

 • ibadah yang tata-caranya belum baku, sehingga dalam situasi dan kondisi apa pun memungkinkan dilakukan perubahan
 • ibadah yang tata-caranya sudah baku, sehingga tidak memungkinkan adanya perubahan, kecuali ada situasi dan kondisi darurat
 • ibadah yang tata-caranya diserahkan pada kebijakan pengamalnya
 • ibadah yang tata-caranya selalu berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi

 

 • Sedang yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah ialah:

 

 • ibadah yang tata-caranya selalu berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi
 • ibadah yang tata-caranya belum baku, sehingga dalam situasi dan kondisi apa pun memungkinkan dilakukan perubahan
 • ibadah yang tata-caranya diserahkan pada kebijakan pengamalnya
 • ibadah yang tata-caranya sudah baku, sehingga tidak memungkinkan adanya perubahan, kecuali ada situasi dan kondisi darurat

 

 • Dalam kaedah mu’amalah, ulama fikih mengenalkan prinsip: ”al-ashlu fil mu’âmalâti al-ibâhah, hattâ yadullad dalîlu ’alat tahrîm”. Maknanya:

 

 • semua perbuatan dalam wilayah mu’amalah tidak boleh dikerjakan, kecuali ada perintahnya dari allah dan/atau rasulullah s.a.w.
 • semua perbuatan dalam wilayah mu’amalah boleh dikerjakan, kecuali ada larangannya dari allah dan/atau rasulullah s.a.w.
 • semua perbuatan dalam wilayah mu’amalah boleh dikerjakan, selama bermanfaat dan tidak bermadharat
 • semua semua perbuatan dalam wilayah mu’malah tidak boleh dikerjakan, kecuali perbuatan yang bermanfaat dan tidak mengandung madharat

 

 • Dalam fikih mu’amalah, para ulama fikih memperkenalkan kaedah ”mashlahah”, dengan ketentuan:

 

 • semua perbuatan yang bermanfaat boleh dikerjakan, meskipun bertentangan dengan prinsip syari’at islam
 • semua perbuatan yang bermanfaat boleh dikerjakan, selama tidak bertentangan dengan prinsip syari’at islam
 • semua perbuatan yang bermanfaat boleh dikerjakan, kecuali yang dilarang oleh allah dan/atau rasulullah s.a.w.
 • semua perbuatan yang bermanfaat boleh dikerjakan, selama tidak bertentangan dengan prinsip syari’at islam, tidak dilarang oleh allah dan/atau rasulullah s.a.w., dan tidak menimbulkan madharat

 

 • Para ulama fikih menjelaskan bahwa dalam wilayah mu’amalah, ada sesuatu yang bisa diharamkan, meskipun semula adalah ”mubah”, kalau berpotensi menimbulkan sesuatu yang haram. Seperti:

 

 • tidur, yang berpotensi mengakibatkan kelelahan
 • tidur, yang berpotensi mengakibatkan kelalaian shalat
 • tidur, yang berpotensi mengakibatkan kemalasan
 • tidur, yang berpotensi mengakibatkan terlambat kuliah

 

 • Sementara itu, ulama fikih juga menjelaskan bahwa dalam wilayah mu’amalah, ada sesuatu yang bisa diwajibkan, meskipun semula adalah ”mubah”, kalau menjadi prasyarat yang tidak bisa diabaikan untuk melaksanakan kewajiban. Seperti:

 

 • mendirikan bioskop, dalam rangka memfasilitasi para pecinta film layar lebar untuk menonton
 • mendirikan masjid, dalam rangka memfasilitasi umat islam untuk melaksanakan shalat jama’ah, utamanya pada hari jumat
 • mendirikan puskesmas, dalam rangka memfasilitasi para pasien untuk berobat
 • mendirikan pos ronda, dalam rangka memfasilitasi para penduduk untuk ronda

 

 • Dalam wilayah mu’amalah, adat-istiadat bisa dirujuk menjadi sumber hukum. Begitulah para ulama fikih berpendapat. Dengan persyaratan:

 

 • adat-istiadat itu sudah menjadi kesepakatan bersama seluruh angota masyarakat
 • adat-istiadat itu telah diundangkan menjadi ketentuan hukum negara
 • adat-istiadat itu merupakan ‘urf shahîh’, yaitu, adat-istiadat yang bersesuaian dengan prinsip syari’at atau bukan ’urf fâsid’ (adat-istiadat yang bertentangan dengan prinsip syari’at)
 • adat-istiadat itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada waktu dan tempat tertentu

 

 • Dalam masalah shalat, untuk mendapatkan keabsahannya, ada persyaratan ”suci dari hadats dan najis”. Artinya:

 

 • Harus melakukan thahârah (bersuci), dengan berwudhu/tayammum atau mandi
 • Harus membersihkan kotoran sebelum melaksanakan shalat
 • Harus melaksanakan penyucian diri dari kotoran yang melekat pada badan, dengan alat pembersih yang dibenarkan oleh syari’at Islam
 • Harus melakukan pembersihan diri dari kotoran yang mengotori diri, dengan cara yang dituntunkan oleh Allah dan/atau Rasulullah s.a.w.

 

 • Seorang muslim, diwajibkan untuk bersuci dari “hadats besar“, dengan cara:

 

 • berwudhu.
 • bertayamum
 • mandi
 • beristinja’

 

 • Dalam kajian mengenai puasa, ada istilah qadha’ dan/atau fidyah. Keduanya harus dilakukan bila:

 

 • Kita berhalangan dalam berpuasa, dengan pilihan bebas antara keduanya (qadha’ dan/atau fidyah)
 • kita tidak mampu berpuasa karena berhalangan, dengan pilihan (qadha’ dan/atau fidyah) yang terkait dengan sebab ketidak-mampuan kita
 • kita membatalkan puasa dengan alasan yang tepat, dengan salah satu pilihan (qadha’ dan/atau fidyah) menurut selera kita
 • kita tidak sempat berpuasa dengan halangan permanen, dengan pilihan yang proporsional (qadha’ dan/atau fidyah)

 

 • Setiap orang Islam ’mukallaf’ (yang sudah dibebani kewajiban syar’i) yang memiliki harta satu nishab, diwajibkan membayar zakat dengan jumlah tertentu. Mereka disebut sebagai:

 

 • mustahiq
 • muzakki
 • mustahiq dan (sekaligus) muzakki
 • ‘amil

 

 • Setiap orang yang mendapatkan hak untuk menerima zakat, disebut:

 

 • ‘amil
 • mustahiq dan (sekaligus) muzakki
 • mustahiq
 • muzakki

 

 • Sementara itu, orang yang menjadi petugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat dari para pembayar zakat kepada orang yang berhak menerimanya, disebut:

 

 • muzakki
 • ‘amil
 • mustahiq
 • mustahiq dan (sekaligus) muzakki

 

 • Dalam fikih kesehatan, pada dasarnya setiap muslim disunnahkan untuk:

 

 • berobat, karena sakit
 • memelihara kesehatan fisik
 • memelihara kesehatan fisik dan mental
 • menghindari penyakit

 

 • Setiap muslim yang sakit, disunnahkan untuk:

 

 • berobat
 • berobat dengan bahan yang halal
 • berobat dengan bahan dan cara yang halal
 • berdoa kepada Allah

 

 • Sementara itu, ketika benar-benar tidak ada obat yang halal, berobat dengan bahan dan cara yang tidak halal hukumnya:

 

 • haram
 • sunnah
 • makruh
 • mubah

 

 • Dalam fikih kesehatan, pada dasarnya pengobatan alternatif, hukumnya:

 

 • mubah
 • sunnah
 • mubah, selama tidak bertentangan dengan prinsip syari’at
 • makruh

 

 • Doa, juga bisa dipakai sebagai pengoabatn alternatif, yang dalam istilah fikih disebut dengan istilah:

 

 • ru’yah
 • ruqyah
 • rukyah
 • rufyah

 

 • Islam menganjurkan agar setiap muslim agar menjaga keturunan. Oleh karenanya konsep Keluarga Berencana:

 

 • ditolak sepenuhnya oleh ulama fikih
 • diterima sepenuhnya oleh ulama fikih
 • diterima dengan sikap kritis oleh ulama fikih
 • diabaikan sama sekali oleh ulama fikih

 

 • Keluarga Berencana dalam bentuk “tahdîdun nasl“, hukumnya:

 

 • haram
 • sunnah
 • mubah
 • makruh

 

 • Keluarga Berencana dalam bentuk “tahzhîmun nasl“, hukumnya:

 

 • wajib
 • haram
 • makruh
 • mubah

 

 • Kesepakatan para ulama fikih dalam menentukan halal-haramnya KB itu disebut dengan:

 

 • jima’
 • ijma’
 • mujma’
 • mujtama’

 

 • Pada umumnya, terhadap alat-alat kontrasepsi” dalam program Keluarga Berencana, para ulama menyatakan hukumnya:

 

 • haram
 • wajib
 • mubah
 • mubah, selama tidak bertentangan dengan prinsip syari’at Islam

 

 • Ada sebagaian alat kontrasepsi yang diharamkan oleh mayoritas ulama, antara lain:

 

 • kondom
 • vasektomi dan tubektomi
 • spiral
 • susuk KB

 

 • Sementara itu, para ulama membolehkan “coitus interruptus“, karena diqiyaskan dengan:

 

 • ‘azl
 • Tahdîdun nasl
 • tabaththul
 • qathlun nasl
 • Para ulama ada yang membolehkan Keluarga Berencana dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi tertentu, dengan mendasarkan pada konsep ”azl” yang diizinkan oleh Nabi s.a.w. Azl, bermakna:

 

 • pengunaan alat kontrasepsi
 • sanggama terputus
 • ejakulasi dini
 • sanggama dengan pengarturan waktu

 

 • Dalam fikih kedokteran, khitan bagi perempuan, dalam pandangan mayoritas ulama dinyatakan:

 

 • sunnah
 • mubah
 • wajib
 • haram

 

 • Sedang bagi laki-laki, khitan dalam pandangan mayoritas ulama dinyatakan:

 

 • mubah
 • sunnah
 • haram
 • wajib

 

 • Para ulama menyatakan bahwa, penggunaan metode “bayi tabung” dengan menggunakan sperma dan ovum suami-isteri yang sah, adalah:

 

 • mubah
 • haram
 • makruh
 • haram

 

 • Sementara itu untuk “bayi tabung”, yang menggunakan sperma atau ovum orang lain, hukumnya:

 

 • makruh
 • mubah
 • haram
 • sunnah

 

 • Di antara masalah fikih kedokteran yang sedang diperbincangkan adalah “operasi selaput dara”. Para ulama memandangnya sebagai sesuatu pengobatan yang:

 

 • mubah, secara mutlak
 • mubah, selama digunakan untuk pengobatan yang tidak bermadharat
 • mubah, selama digunakan untuk pegobatan yang bermanfaat
 • mubah, selama tidak disalah-gunakan

 

 • Di antara kajian fikih kedokteran pemanfaatan janin yang sudah mati, pada prinsipnya dibolehkan:

 

 • karena kepentingan medis
 • karena benar-benar dalam keadaan mati
 • karena kepentingan ilmu pengetahuan
 • karena benar diperlukan, dan tidak ada alternatif

 

 • Menurut para ulama fikih, hukum asal dari pendonoran anggota badan adalah:

 

 • mubah
 • haram
 • sunnah
 • makruh

 

 • Sementara itu, para berpendapat bahwa hukum “donor darah” adalah:

 

 • haram
 • makruh
 • mubah
 • sunnah

 

 • Dalam kasus pengobatan, menurut pendapat para ulama fikih, berobat dengan obat-obatan yang mengandung alkohol, pada dasarnya hukumnya:

 

 • mubah
 • haram
 • makruh
 • sunnah

 

 • Mereka (para ulama fikih) ada yang mengharamkan pengobatan dengan obat-obatan yang mengadung alkohol, karena menganggap alkohol sama dengan:

 

 • benda najis
 • khamr
 • barang haram
 • minuman yang bermadharat

 

 • Seseorang diperbolehkan berobat dengan obat yang haram, karena:

 

 • kondisi darurat
 • memerlukan obat itu
 • menyukai obat itu
 • tidak terbiasa dengan obat selain itu

 

 • Dalam pengobatan alternatif, seseorang diharamkan untuk melakukannya, karena ada unsur:

 

 • madharat yang ada di dalamnya
 • syirik
 • lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya
 • manipulasi

 

 • Dalam kajian tentang fikih kontemporer, seperti fikih kesehatan, disamping kita harus mempertimbangkan mashlahatnya, kita harus juga mempertimbangkan sisi:

 

 • keharamannya
 • kewajibannya
 • kemungkinan dampak positifnya
 • kemungkinan dampak negatifnya

 

 • Dalam hal seseorang ingin berobat, sesorang – disamping harus mempertimbangkan aspek kehalalannya, juga harus mempertimbangkan:

 

 • kebaikan dan keburukannya
 • keharamannya
 • efektifitasnya
 • efisiensinya

 

 • Keharaman sesuatu, termasuk obat dan pengobatan, bisa  disebabkan oleh:

 

 • pengunaannya yang tidak proporsional
 • pemakaiannya yang tidak tepat sasaran
 • pemanfaatannya yang tidak optimal
 • pengelolaannya yang tidak benar

 

 • Seorang dokter bukanlah penyembuh dari semua penyakit, dia hanyalah:

 

 • Pemberi obat kepada pasien
 • Orang yang memberikan jaminan kesembuhan pada pasien
 • Mitra pasien untuk memohon kesembuhan dari Allah
 • Orang yang diberi ilmu dan keterampilan oleh Allah untuk mengobati penyakit pasien

 

 • Dalam fikih kesehatan, para ulama fikih menyarakan kepada para dokter agar melakukan melaksanakan tugasnya sebagai:

 

 • seorang yang secara profesional melakkan tugasnya
 • seorang yang tengah beribadah dengan menjalankan profesinya
 • seorang yang melaksanakan tugasnya untuk mendapatkan imbalan jasa
 • seorang yang dibayar untuk berbuat baik kepada pasien

 

 • Menurut para ulama fikih, seorang pekerja medis dinyatakan telah  melakukan malpraktik, antara lain karena:

 

 • salah dalam menjalankan tugasnya secara tidak sengaja
 • melakukan tindakan di luar kewenangannya
 • melaksanakan tugasnya bersama petugas yang tidak berwenang
 • menjalanakna tugas dalam kewenangannya, tetapi keliru dalam penerapannya

 

 • Berkaitan dengan konsep halal dan thayyib, pada prinsipnya Islam membolehkan semua orang untuk mengonsumsi semua makanan, kecuali:

 

 • yang jelas-jelas diharamkan oleh syari’at islam
 • yang bermadharat ketika dikonsumsi
 • yang jelas diharamkan oleh syari’at islam dan bermadharat
 • yang jelas-jelas diharamkan oleh al-quran dan/atau  sunnah nabi s.a.w., dan juga yang tidak jelas-jelas diharamkan oleh al-quran dan/atau  sunnah nabi s.a.w., tetapi ber madharat ketika dikonsumsi

 

 • Berdasarkan ayat-ayat al-Quran dan hadis, para ulama mengatakan bahwa awal kehidupan seorang manusia dimulai setelah:

 

 • janin berusia empat bulan di dalam kandungan ibunya
 • janin berbentuk manusia
 • bertemunya sperma dan ovum
 • janin benar-benar telah dilahirkan

 

 • Kebalikan dari awal kehidupan manusia, maka akhir kehidupan seorang manusia, menurut para ulama, adalah:

 

 • berhentinya gerak tubuh manusia
 • berhentinya detak jantung manusia
 • berpisahnya ruh dari jasadnya
 • rusaknya batang otak

 

 • Mayoritas ulama membolehkan pemanfaatan janin:

 

 • sebelum usia empat bulan
 • sebelum memiliki tanda-tanda kehidupan
 • sebelum menempel di dinding rahim
 • sebelum usia tujuh bulan

 

 • Memanfaatkan jasad janin yang telah meninggal, menurut para ulama, hukumnya:

 

 • boleh (mubah) secara multak
 • boleh (mubah) dengan syarat-syarat tertentu
 • haram
 • makruh

 

 • Praktik pembuatan bayi tabung, hukumnya:

 

 • haram secara mutlak
 • haram, bila pembuatan bayi tabung dari sel sperma laki-laki ke dalam rahim perempuan yang bukan isterinya,
 • haram, meskipun pembuatan bayi tabung dari sel sperma suami ke dalam rahim isterinya
 • mubah, meskipun pembuatan bayi tabung dari sel sperma laki-laki ke dalam rahim perempuan yang bukan isterinya

 

 • Setelah menelaaah secara teliti di sebuah negara, yang ternyata pendonoran anggota badan lebih banyak bermotif ekonomi, akhirnya para ulama fikih berpendapat, bahwa hukum pendonoran anggota badan manusia adalah:

 

 • haram
 • mubah
 • makruh
 • sunnah

 

 • Dalam keadaan darurat, ulama fikih berpendapat, bahwa hukum dari pendonoran anggota badan manusia adalah:

 

 • mubah, secara mutlak
 • mubah, dengan persyaratan tertentu
 • haram, secara mutlak
 • sunnah

 

 • Aborsi, pada umumnya dinyatakan oleh para ulama fikih, hukumnya:

 

 • mubah
 • makruh
 • haram
 • sunnah

 

 • Dalam situasi darurat, aborsi:

 

 • diperbolehkan secara mutlak
 • diperbolehkan untuk sementara
 • diperbolehkan, kapan pun, khusus untuk wanita yang mengandung kurang dari 4 bulan
 • diperbolehkan, kapan pun, khusus bagi wanita yang belum siap memiliki anak

 

 • Para ulama sepakat, bahwa aborsi yang dilakukan sesudah peniupan ruh (setelah empat bulan), pada dasarnya hukumnya:

 

 • mubah
 • makruh
 • haram
 • sunnah

 

 • Sebagian di para ulama membolehkan aborsi dengan syarat:

 

 • karena kehamilan sebelum nikah
 • karena kondisi darurat
 • karena untuk menutup aib pelaku
 • karena kepentingan kesehatan reproduksi

 

 • Para ulama fikih, pada umumnya, menyatakan bahwa operasi selaput dara hukumnya:

 

 • boleh secara mutlak
 • boleh karena kepentingan darurat
 • haram, meskipun ada kepentingan darurat
 • haram secara muktak

 

 • Dalam fikih mu’amalah, ada kajian tentang arti pentingnya shadaqah, di samping zakat. Para ulama berpendapat bahwa pada dasarnya hukum shadaqah adalah:

 

 • mubah
 • wajib
 • sunnah
 • makruh

 

 • Umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan syari’at Allah, setelah “baligh”. Maksudnya setelah:

 

 • memiliki kesediaan untuk bertindak
 • cukup umur
 • sampai pada saat kedewasaannya
 • menyadari perbuatannya

 

 • Fikih, dalam perkembangan zaman, akan bisa mengalami perubahan. Perubahan-perubahan (dalam) fikih dalam pandangan ulama fikih dianggap sebagai sebuah:

 

 • keniscayaan
 • kemunduran
 • penyimpangan
 • kesalahan

 

 • Dalam fikih kesehatan, misalnya, para ulama menggunakan kaedah saddudz dzari’ah. Sehingga, karena dengan jelas dibuktikan telah menimbulkan dampak negatif, maka merokok bisa dihukumi:

 

 • halal
 • sunnah
 • haram
 • wajib

 

 • Para ulama fikih menetapkan bahwa, karena situasi dan kondisi darurat, berobat dengan obat-obatan yang mengandung alkohol hukumnya:

 

 • haram
 • sunnah
 • mubah
 • makruh

 

 • Pada masa lalu, banyak ulama yang mengharamkan KB. Tetapi, sering dengan perkembangan zaman, mereka menyatakan bahwa KB – dalam pengertian pengaturan kelahiran — hukumnya:

 

 • makruh
 • mubah
 • sunnah
 • wajib

 

 • Karena kesamaan esensinya dengan khamr, sabu-sabu dan sejenisnya diharamkan penggunaannya oleh para ulama fikih. Mereka menyatakan, bahwa keduanya haram karena memiliki ‘illat yang sama, yaitu:

 

 • membahayakan
 • mengandung zat adiktif
 • memabukkan
 • memberi dampak negatif

 

 • Dalam rangka menghindari mafsadah, kloning pada manusia, oleh para ulama fikih dihukumi:

 

 • makruh
 • haram
 • mubah
 • sunnah

 

 • Dengan mempertimbangkan mafsadahnya yang sangat besar, para ulama memandang bahwa penggunaan alkohol yang berlebihan, sebagaimana “merokok”, bisa dihukumi:

 

 • mubah
 • haram
 • makruh
 • sunnah
 • Setiap muslim, pada akhirnya harus memiliki kesadaran untuk bersikap “menerima” dengan sikap “sami’na wa atha’na”, yang secra tepat bermakna:

 

 • mendengar dan memahami
 • mendengar dan menaati
 • memahami dan menaati
 • memahami dan menghayati

 

 • Islam mengenalkan “konsep hukum” dalam bentuk kajian:

 

 • aqidah
 • akhlak
 • fikih
 • tarikh

 

 • Dari sekian banyak hasil kajian fikih, ada sejumlah “fatwa” ulama yang disepakati, yang disebut dengan:

 

 • ijtihad
 • istinbath
 • ijma’
 • jima’

 

 • Dalam istilah fikih, dikenal sebutan “rukhshah“, yang berarti:

 

 • kebolehan
 • keringanan
 • kesulitan
 • keberatan

 

 • Sementara itu, para ulama menyatakan bahwa ketika ada “masyaqqah“, maka “rukhshah” bisa dilaksanakan. Istilah “masyaqqah” ini bermakna:

 

 • kemudahan
 • kesulitan
 • kebolehan
 • kelaziman

 

 • Di samping ketentuan fikih yang formal, Islam mengenalkan konsep “akhlâqul karîmah“,  yang bermakna:

 

 • perilaku yang selaras
 • perilaku yang mulia
 • perilaku yang benar
 • perilaku yang tepat

 

 • Kesempurnaan perilaku manusia adalah berupa “taqwa“, yaitu: “ketaatan penuh dirinya kepada Allah”, yang dikenal dengan istilah:

 

 • kepatuhan yang murni
 • ketaatan penuh dirinya kepada Allah
 • keyakinan kepada Allah
 • Kekhusyu’an dalam beribadahn kepada Alllah

 

 • “Niat” seseorang dalam beribadah menandai:

 

 • kesadaran akan dosa-dosanya
 • kerelaan untuk beribadah
 • proses pemantapan kesadaran untuk berbuat
 • kepasrahan kepada Allah

 

 • Sedang “taubat” adalah bukti:

 

 • kebersihan niat dalam melakukan tindakan
 • pembersihan diri dari dosa/kesalahan
 • kepasrahan total kepada Allah
 • kesempurnaan dalam melaksanakan ibadah

 

 • Islam menganjurkan umatnya untuk bersikap “istiqâmah” dalam beribadah kepada Allah, yang bermakna:

 

 • bersikap patuh
 • bersikap pasrah
 • bersikap teguh dan konsisten
 • bersikap sadar

 

 • Di antara kajian dalam fikih ibadah, kita tidak diperkenankan untuk “menambahkan sesuatu amalan yang tidak diperintahkan oleh Allah dan/atau Rasulullah s.a.w.”, yang kita kenal dengan istilah “bid’ah”. Maknanya:

 

 • sunnah yang tidak diperkenankan
 • tambahan yang tidak ada tuntunannya
 • kesalahan yang disengaja
 • ibadah yang salah

 

 • Keabsahan sesuatu amalan dalam ibadah tergantung pada niatnya, sebagaimana hadis Nabi s.a.w.:

 

 • innamal ’a’mâlu bin nawâ
 • innamal ’a’mâlu bin niyyât
 • innaman niyyatu bil a’mâl
 • innaman niyyatu bin niyyât

 

 • Ibadah dalam Islam yang tata-caranya sudah baku, sehingga tidak memungkinkan adanya perubahan, kecuali ada situasi dan kondisi darurat  disebut dengan ibadah: mahdhah. Ibadah mahdhah adalah:

 

 • ibadah yang bersifat khusus
 • ibadah yang bersifat umum
 • ibadah yang bersifat mengikat
 • ibadah khusus yang tuntunannya bersifat mengikat

 

 • Ibadah yang tata-caranya belum baku, sehingga dalam situasi dan kondisi apa pun memungkinkan dilakukan perubahan yang disebut ibadah ghairu mahdhah, yaitu:

 

 • ibadah yang bersifat khusus
 • ibadah khusus yang tuntunannya bersifat mengikat
 • ibadah yang bersifat umum
 • ibadah yang bersifat umum, dan tuntunannya tidak bersifat terbuka

 

 • Setiap muslim diwajibkan untuk melaksanakan syari’at Allah, setelah “baligh”. Maksudnya setelah:

 

 • memiliki kesediaan untuk bertindak
 • cukup umur dan mengerti baik dan buruk
 • cukup umur dan sampai pada saat kedewasaannya dengan tanda-tanda tertentu
 • menyadari perbuatannya

 

 • Bersuci dari hadats dan najis, artinya:

 

 • melakukan thahârah (bersuci), dengan berwudhu/tayammum atau mandi
 • membersihkan kotoran sebelum melaksanakan shalat
 • melaksanakan penyucian diri dari kotoran yang melekat pada badan, dengan alat pembersih yang dibenarkan oleh syari’at Islam
 • melakukan pembersihan diri dari kotoran yang mengotori diri, dengan cara yang dituntunkan oleh Allah dan/atau Rasulullah s.a.w.

 

 • “Mandi” bagi seorang yang berhadats besar, sebelum seseorang melaksanakan shalat, hukumnya:

 

 • mubah
 • wajib
 • sunnah
 • makruh

 

 • Ketika kita tidak sempat berpuasa dengan halangan permanen, bisa mengambil rukhshah berupa:

 

 • qadha’ dan fidyah
 • qadha’
 • fidyah
 • qadha’ atau fidyah

 

 • Muzakki adalah sebutan bagi orang yang:

 

 • menerima zakat
 • memberi zakat
 • membagi zakat
 • mengelola zakat

 

 • Mustahiq adalah sebutan bagi:

 

 • pengelola zakat
 • penerima zakat
 • pemberi zakat
 • pembagi zakat

 

 • ‘Amil adalah sebutan bagi orang yang:

 

 • memberi zakat
 • menerima zakat
 • mengelola zakat
 • membagi zakat
 • Shadaqah yang di”nadzar“kan oleh pelakunya sebagai penyerta zakat,  hukumnya:

 

 • mubah
 • wajib
 • sunnah
 • makruh

 

 • Karena kondisi darurat, berobat dengan bahan dan cara yang tidak halal, hukumnya:

 

 • makruh
 • haram
 • mubah
 • sunnah

 

 • Ketika pengobatan medis tidak diminati dan tidak/kurang efektif, maka pengobatan alternatif hukumnya:

 

 • mubah, secara multak
 • mubah, bila tidak bertentangan prinsip syari’ah
 • mubah, selama bermanfaat
 • mubah, bila tidak mengandung unsur madharat

 

 • Ruqyah adalah pengobatan alternatif, yang intinya adalah:

 

 • mantera
 • doa
 • pengobatan herbal
 • azimat

 

 • Beberapa ulama menolak konsep Keluarga Berencana, karena berawal dari konsep:

 

 • tahdîdun nasl
 • tajdîdun nasl
 • tanzhîmun nasl
 • taqrîbun nasl

 

 • Sementara itu ada ulama yang membolehkan Keluarga Berencana, karena selaras dengan konsep:

 

 • taqrîbun nas
 • tanzhîmun nasl
 • tahdîdun nasl
 • tajdîdun nasl

 

 • Keluarga Berencana dipandang sebagai sesuatu yang hukumnya “sunnah” oleh sebagian ulama, karena:

 

 • kemanfaatannya lebih besar daripada kemadharatannya
 • kemanafatannya cukup besar, sementara kemadharatannya bisa dikesampingkan
 • kemanfaatan dan kemadharatannya sama besarnya
 • kemanfataan dan kemadharatannya tidak ada

 

 • Ijma’ para ulama dalam masalah hukum, bermakna:

 

 • keselarasan
 • kesepakatan
 • kepatuhan
 • ketidakpatuhan

 

 • Pada umumnya, terhadap alat-alat “kontrasepsi” dalam program Keluarga Berencana, para ulama menyatakan hukumnya:

 

 • haram
 • wajib
 • mubah
 • mubah, selama tidak bertentangan dengan prinsip syari’at Islam

 

 • Ada sebagian alat kontrasepsi yang diharamkan oleh mayoritas ulama, antara lain:

 

 • kondom
 • vasektomi dan tubektomi
 • spiral
 • susuk KB

 

 • Sementara itu, para ulama membolehkan “coitus interruptus“, karena diqiyaskan dengan:

 

 • ‘azl
 • tahdîdun nasl
 • tabaththul
 • qathlun nasl

 

 • Dalam pandangan mayoritas ulama, “khitan” bagi laki-laki, hukumnya:

 

 • mubah
 • wajib
 • sunnah
 • makruh

 

 • Sedang bagi perempuan, khitan dalam pandangan mayoritas ulama, dinyatakan bahwa hukumnya:

 

 • wajib
 • sunnah
 • makruh
 • mubah

 

 • Metode “inseminasi buatan”, pada dasarnya “mubah”, dengan syarat:

 

 • menggunakan sperma dan ovum yang disepakati oleh suami-isteri
 • menggunakan sperma dan ovum suami-isteri yang sah
 • menggunakan sperma dan ovum yang dibeli dengan sah
 • menggunakan sperma dan ovum yang disetujui oleh dokter

 

 • “Operasi pemulihan selaput dara”, diperbolehkan sepanjang dilakukan untuk:

 

 • pemulihan
 • penyempurnaan
 • pemulihan dan/atau penyempurnaan
 • penggantian dan/atau perubahan, kapan pun dihendaki oleh pasien

 

 • Pemanfaatan janin yang sudah mati untuk kepentingan medis, pada prinsipnya diperbolehkan, dengan syarat:

 

 • ada persetejuan para dokter
 • ada persetujuan para ulama
 • karena kepentingan yang mendesak  (darurat)
 • karena kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

 

 • Pada prinsipnya, hukum asal dari pendonoran anggota badan “mayat” yang sudah  mewasiyatkan untuk mengizinkan pendonoran anggota badannya untuk kepentingan yang lebih utama kepada ahli waris, adalah:

 

 • mubah
 • haram
 • sunnah
 • makruh

 

 • “Donor darah”, untuk kepentingan kemanusiaan, hukumnya:

 

 • haram
 • makruh
 • mubah
 • sunnah

 

 • Obat-obatan yang mengandung alkohol, selama tidak berpotensi memberi madharat kepada orang yang mengonsumsinya, hukumnya:

 

 • mubah
 • haram
 • makruh
 • sunnah

 

 • Ada ulama yang mengharamkan pengobatan dengan obat-obatan yang mengadung “unsur urine“, karena menganggapnya:

 

 • kotor
 • najis
 • bermadharat
 • sama dengan khamr

 

 • Berobat dengan obat yang haram, untuk sementara waktu diperbolehkan, karena:

 

 • kondisi darurat
 • memerlukan obat itu
 • menyukai obat itu
 • tidak terbiasa dengan obat selain itu

 

 • “Hipnoterapi” – misalnya — sebagai pengobatan alternatif, diperbolehkan, selama:

 

 • tidak ada madharat yang ada di dalamnya
 • tidak menyalahi prinsip syari’at Islam
 • bermamanfaat bagi pasien
 • berpotensi menyembuhkan pasien

 

 • Meskipun mengandung mashlahat, “mengonsumsi khamr” diharamkan, karena:

 

 • mengandung mafsadat bagi peminumnya
 • mengandung unsur-unsur najis
 • mengandung unsur haram
 • jelas-jelas diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya

 

 • Keharaman sesuatu pengobatan, bisa  disebabkan oleh:

 

 • pemakaiannya yang tidak tepat sasaran
 • pemanfaatannya yang tidak optimal, sehingga tidak efektif
 • pengunaannya yang tidak proporsional, sehingga mengakibatkan sesuatu yang haram
 • pengelolaannya yang tidak benar

 

 • Seorang “bidan” bukanlah penentu keselamatan kelahiran bayi, dia hanyalah:
 • pembantu pasien dalam proses “melahirkan”
 • orang yang memberikan jaminan kesehatan pada pasien
 • mitra pasien untuk memohon keselamatan dari Allah
 • orang yang diberi ilmu dan keterampilan oleh Allah untuk membantu proses kelahiran

 

 • Para ulama menyarakan kepada para “bidan” agar melakukan melaksanakan tugasnya sebagai:

 

 • seorang yang secara profesional melakukan tugasnya
 • seorang yang tengah beribadah dengan menjalankan profesinya
 • seorang yang melaksanakan tugasnya untuk mendapatkan imbalan jasa
 • seorang yang dibayar untuk berbuat baik kepada pasien

 

 • Menurut para ulama fikih, seorang “bidan” dinyatakan telah  melakukan mal praktik, antara lain karena:

 

 • melakukan tindakan di luar kewenangannya
 • melaksanakan tugasnya bersama petugas yang tidak berwenang
 • salah dalam menjalankan tugasnya secara tidak sengaja
 • menjalanakan tugas dalam kewenangannya, tetapi keliru dalam penerapannya

 

 • Konsep halal dan thayyib, berlaku pada praktik kebidanan, seperti:

 

 • melakukan praktik jelas-jelas diharamkan oleh syari’at Islam, meskipun bermanfaat
 • melakukan praktik jelas-jelas diperbolehkan oleh syari’at Islam, tetapi bermadharat
 • melakukan praktik jelas-jelas diperbolehkan oleh syari’at Islam, bermanfaat dan tidak bermadharat
 • melakukan praktik jelas-jelas diharamkan oleh syari’at Islam dan bermadharat

 

 • Para ulama pada umumnya menyatakan bahwa awal kehidupan seorang manusia dimulai setelah:

 

 • janin berbentuk manusia
 • janin berusia empat bulan di dalam kandungan ibunya
 • bertemunya sperma dan ovum
 • janin benar-benar telah dilahirkan

 

 • Sedang akhir kehidupan seorang manusia, menurut para ulama, adalah:

 

 • berpisahnya ruh dari jasadnya
 • berhentinya gerak tubuh manusia
 • berhentinya detak jantung manusia
 • rusaknya batang otak

 

 • Donor darah  yang bermotif ekonomi, oleh para ulama ulama dinyatakan:

 

 • haram
 • mubah
 • makruh
 • sunnah

 

 • Dalam keadaan terpaksa, ulama fikih berpendapat bahwa hukum dari pendonoran anggota badan manusia yang telah meninggal dunia adalah:

 

 • mubah, secara mutlak
 • haram, secara mutlak
 • mubah, dengan persyaratan tertentu
 • sunnah

 

 • Aborsi yang dilakukan dengan tanpa pertimbangan medis, pada umumnya dinyatakan oleh para ulama fikih, hukumnya:

 

 • mubah
 • makruh
 • haram
 • sunnah

 

 • Sementara itu, aborsi karena pertimbangan keselamatan ibu dinyatakan:

 

 • diperbolehkan secara mutlak
 • diperbolehkan karena kepentingan yang lebih utama
 • diperbolehkan, kapan pun, khusus untuk wanita yang mengandung kurang dari 4 bulan
 • diperbolehkan, kapan pun, khusus bagi wanita yang belum siap memiliki anak

 

 • Dahulu banyak ulama yang mengharamkan Keluarga Berencana. Tetapi, sering dengan perkembangan zaman, dan seiring dengan kepentingan yang mendesak, mereka menyatakan bahwa Keluarga Berencana – dalam pengertian pengaturan kelahiran — hukumnya:

 

 • makruh
 • mubah
 • sunnah
 • wajib

 

 • Karena kesamaan esensinya dengan khamr, “ganja kering” dan sejenisnya diharamkan penggunaannya oleh para ulama fikih. Mereka menyatakan, bahwa keduanya haram karena memiliki ‘illat yang sama, yaitu:

 

 • membahayakan
 • mengandung zat adiktif
 • memabukkan
 • memberi dampak negatif

 

 • Dalam rangka memberi kemanfaatan, meskipun mengandung mafsadah, “kloning” pada manusia, oleh para ulama fikih dihukumi:

 

 • wajib
 • haram
 • mubah
 • sunnah

 

 • Karena, ternyata profesi tenaga medis tidak sepenuhnya aman dari kemungkinan penyalah-gunaan obat dan pengobatan, maka, dengan prinsip saddudz dzari’ah (antisipasi), para pekerja medis disunnahkan untuk berhati-hati, yang dikenal dalam istilah fikih dengan sebutan:

 

 • ikhtiyath
 • ikhtilath
 • ikhtilaf
 • iftitah

 

 • Para ulama menggunakan kaedah saddudz dzari’ah. Sehingga, karena dengan jelas dibuktikan telah menimbulkan dampak negatif, maka “merokok” bisa dihukumi:

 

 • halal
 • sunnah
 • haram
 • wajib

 

 • Para ulama fikih menetapkan bahwa, karena situasi dan kondisi darurat, berobat dengan “urine”, meskipun disebut barang najis, hukumnya:

 

 • haram
 • sunnah
 • mubah
 • makruh